Index
Alphabet
Pronunciation
Pronouns

General Phrases
Conversation

Greetings
Names & Introductions

Business
Measurements
Direction/Measure
Signs
Time


Around Town

Asking Directions
Museums

Transport-bus
Transport-Taxi
Transport-air
Transport-train

Accomodation
Eateries

Countries, cities
Geography
Language

Armenia MapsWhat's On at Amazon: Armenia


Freenet.am

Contact Us

Home > Language
   
Around Town

Note: MS IE 4.0+ users, to see the Armenian letters, you need to have ARIAL AM font installedin your font directory (START>SETTINGS>CONTROL PANEL>FONTS>FILE>"install new font"). ALso, you must select "User Defined" in the View>Encoding> menu. for ech page--such be Microsoft.

No sound files this page.

House numbers are not always in step on opposite sides of the street. Armenian address, borrowing from the Soviet postal system, are written back-to-front.

Map | Directions | Help

square/plaza
Ññ³å³ñ³Ï
heraparak


"h’rahp-ah-RAHK"

alley
ͳéáõÕÇ
tzarughi


"tzahr-oogh-EE"

street
÷áÕáó
poghots


"poh-GHOHTS"

cross-road
˳ãÙ»ñáõÏ
khachmeruk


"khahch-mehr-OOK"

avenue
åáÕáï³
poghota


"poh-ghoh-TAH"

lane
ß³ñù
shark


"shahrk"

boulevard
*µáõÉí³ñ
bulvar (Russian)


"bool-VAHR"

highway 
Ù³ÛñáõÕÇ (*ßáëë»)
mairughi (*shosse (Russian))


"mair-oo-GHEE (*SHOS-eh)"

descent/slope
*ëåáõëÏ
spusk (Russian)


"spoosk"

embankment
*ݳµ»ñ»ÅÝÇ
naberezhni (Russian)


"nah-behr-EHZH-nee"

building (number)
ß»Ýù(-Ç Ñ³Ù³ñÁ)
shenk(-i hamaruh)


"shehnk (-EE hah-MAHR-uh)"

apartment, home
µÝ³Ï³ñ³Ý, ïáõÝ
benakaran, tun


"be-nah-kah-RAHN, toon"

courtyard, garden
µ³Ï (ѳ۳Ã), ³Û·Ç, å³ñ﻽
bak (hayat), aigi, partez


"bahk (hay-AHT), ai-GEE, pahr-TEHZ"

museum, gallery
óݷ³ñ³Ý, å³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ
tangaran, patkeras’rah


"tahng-ah-RAHN, paht-keh-ra-S’RAH"

home museum
ïáõÝ-óݷ³ñ³Ý
tun-tangaran


"toon-tahng-ah-RAHN"

theater, concert hall
óïñáÝ, ѳٻñ·³ëñ³Ñ
tatron, hamerkas’rah


"tah-TROHN, hah-mehr-kah-S’RAH"
   

opera
ûå»ñ³
opera


"oh-pehr-AH"
   

church, chapel
»Ï»Õ»óÇ, Ù³ïáõé
yekeghetsi, matur


"yeh-keh-gheh-TSEE, mah-TOOR"

castle
¹Õ۳Ϡ
d’ghiak


"d’ghi-AHK"

monument
Ñáõß³ñÓ³Ý
hushardzan


"hoo-shahr-DZAHN"

circus
ÏñÏ»ë
k’rkes


Top of PageTOP

"k’r-KEHS"

Directions

 

 

north, south
ÑáõëÇë, ѳñ³í
husis, haraf


"hoo-SEES, hah-RAHF"

east, west
³ñ¨»Éù, ³ñ¨Ùáõïù
arevelk, arevmutk


"ah-rehv-EHLK, ah-rehv-MOOTK"

to the left
¹»åÇ Ó³Ë
depi dzakh


"deh-PEE dzakh"

on the left
Ó³Ë ÏáÕÙÁ
Dzakh kogh’muh


"dzahkh KOGH’M-uh"

to (on) the right
¹»åÇ ³ç
depi ach


"deh-PEE ahch"

on the right
³ç ÏáÕÙÁ
ach koghmeh


"ahch KOGH’M-uh"

Straight on
áõÕÇÕ
ughigh


"oo-GHEEGH"

(go) back
»ï ·’ݳ
yet g’na


"YEHT g’nah"

here, there
³Ûëï»Õ, ³ÛÝï»Õ
aistegh, aintegh

Top of PageTOP

"ais-TEGH, ain-TEGH"

Help!

 

 

I’m lost
»ë Ïáñóñ»É »Ù ׳ݳå³ñÁ
yes kortzerel em djanaparuh


" yes kor-tzeh-REHL ehm djahn-ah-PAHR-uh"

Where does this street go to?
áõ±ñ ¿ ï³ÝáõÙ ³Ûë ÷áÕáóÁ
ur eh tanum ais poghotsuh?


"OOR eh tah-noom ais po-ghots-uh"

Which way do I have to go to….?
ÇÝãå»±ë ·Ý³Ù …..
inchpes g’nam …


"eench-PEHS g’nahm…"

Where are we now?
áñï»±Õ »Ýù Ù»Ýù ÑÇÙ³ ·ïÝíáõÙ
vordegh enk menk hima g’tnevum


"vor-DEGH ehnk mehnk heem-ah gt-neh-voom"

Is…. street (hotel) far from here?
…. ÷áÕáóÁ (ÑÛáõñ³ÝáóÁ) Ñ»éáõ± ¿ ³Ûëï»ÕÇó
… poghotsuh (hiuranotsuh) heru eh aisteghits?


"… po-ghohts-uh (hioor-ah-nohts-uh) heh-ROO eh ais-tehgh-eets"

Excuse me, how can I get to …. Street?
³ë³ó»ù Ëݹñ»Ù, ÇÝãå»±ë ϳñ»ÉÇ ¿ ·Ý³É ….. ÷áÕáóÁ
asatsek Kh’ntrem, inchpes kareli eh g’nal …. Poghotsuhuh

 

"ah-sah-TSEK kh’n-trehm, eench-PEHS kah-reh-lee eh g’nahl… po-ghohtsuh"

What building is this on the left ( right )?
DZÝã ß»Ýù ¿ Ó³Ë (³ã) ÏáÕÙáõÙ
inch shenk eh dzakh (ach) koghmum?


"EENCH shehnk eh dzahkh (ahch) kogh-moom"

 

Top of PageTOP

 

postcards from armenia

TACentral.com © 2024 TransWorld Resources International, Inc. and/or its suppliers. All rights reserved. 

All material © 2005TransWorld Resources International, Inc. All rights reserved. 

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement

Please read our Privacy Policy