Index
Alphabet
Pronunciation
Pronouns

General Phrases
Conversation

Greetings
Names & Introductions

Business
Measurements
Direction/Measure
Signs
Time


Around Town

Asking Directions
Museums

Transport-bus
Transport-Taxi
Transport-air
Transport-train

Accomodation
Eateries

Countries, cities
Geography
Language

Armenia MapsWhat's On at Amazon: Armenia


Freenet.am

Contact Us

Home > Language
   
Business

No sound files this page.

Shopping | Post-Comm | Money | Film

Note: MS IE 4.0+ users, to see the Armenian letters, you need to have ARIAL AM font installedin your font directory (START>SETTINGS>CONTROL PANEL>FONTS>FILE>"install new font"). ALso, you must select "User Defined" in the View>Encoding> menu. for ech page--such be Microsoft.

Shopping

 

 

shop, store
˳ÝáõÃ
khanut


"khah-NOOT"

open, closed
µ³ó ¿, ÷³Ï ¿
bats eh, pak eh


"bahts eh, pahk eh"

cashier
¹ñ³Ù³ñÏÕ
dramarkuhgh


"drahm-AHR-kuhgh"

information desk
ï»Õ»Ï³ïáõ
teghekatu


"tegh-eh-kah-TOO"

Please show me (this, that).
ËݹñáõÙ »Ù óáõÛó ïí»ù ( ë³, ¹³ )
kh'ntrum em tsuts tevek (sa, da)


"khn-TRUM em, tsoots the-VEHK (sah, dah)"

How much is it?
DZÝã ³ñÅ» ë³
inch arzheh sa?


"EENCH ahr-zheh sah"

Too expensive.
ß³ï óÝÏ ¿
shat tang eh


"shaht tahng eh"

Your final price is?
ùá ( Ó»ñ )í»ñçÇÝ ·ÇÝÁ
ko (dzer) verjin ginuh?


"ko (dzer) vehr-JEEN geen-uh"

Do you have...?
¹áõù áõÝ»±ù ...
duk unek...


"dook oon-EHK "

bookshop
·ñùÇ Ë³ÝáõÃ
g'rki khanut


"gr-KEE kha-NOOT"

pharmacy
¹»Õ³ïáõÝ ( * ³åï»Ï³ )
deghatun (apteka (Russian))


"deh-ghah-TOON (Ahp-TEEK-ah)"

food market / farmer's market
*·³ëïñáÝáÙ / ßáõϳ
gastronom (Russian) / shuka


"gah-stroh-NOHM / Shoo-KAH"

newsstand
ûñÃÇ Ïñå³Ï
t»rti kerpak


"tehr-TEE kehr-PAHK"

souvenir store
Ñáõß³Ýí»ñÝ»ñÇ Ë³ÝáõÃ
hushanverneri khanut


"hoosh-ahn-vehr-nehr-EE khah-NOOT"

carpet store
·áñ·»ñÇ ( ˳ÉÇÝ»ñÇ ) ˳ÝáõÃ
gorgeri (khalineri) khanut


"gohr-gehr-EE (khah-lee-nehr-EE) khah-NOOT"

art market
*í»ñÝÇë³Å
vernisazh (Russian)

 

TOP

"vehr-nee-SAHZH"

Post, Telephone, Telegram

 

post office
÷áëï ( *åáãï³ )
post (*pochta)


"pohst (*pohch-TAH)"

stamp
¹ñáßÙ³ÝÇß ( *Ù³ñϳ )
droshmanish (marka (Russian))


"drohsh-mahn-EESH (MAHR-kah)"

postcard
÷áëï³ÛÇÝ µ³óÇÏ
postayin batsik


"pohst-ay-EEN bah-TSEEK"

telephone tokens
Ñ»é³ËáëÇ Å»ïáÝ
herakhosi zheton


"hehr-ah-khos-EE zheh-TOHN"

telephone
Ñ»ñ³Ëáë
herakhos

 

"hehr-ah-KHOS"

(International) telephone
(ÙÇç³½·³ÛÇÝ) Ñ»é³Ëáë
(michazgayin) herakhos

 

"(meech-ahz-gai-EEN) hehr-ah-KHOS"

(Inter-city) telephone
(ÙÇçù³Õ³ù³ÛÇÝ) Ñ»é³Ëáë
(michkaghakayin) herakhos 

 

"(meech-kah-ghah-kai-EEN) hehr-ah-KHOS"

(local) telephone
ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë
kaghakayin herakhoz

 

"kah-ghahk-kai-EEN hehr-ah-KHOS"

telegram
ѻ鳷Çñ
Heragir

 

"hehr-ah-GEER"

telegraph (office)
ѻ鳷ñ³ïáõÝ
herag'ratun

TOP

 

"hehr-ah-grah-TOON"

Money

 

bank
µ³ÝÏ
bank


"bahnk"

traveller's checks
׳ݳå³ñÑáñ¹³Ï³Ý ã»Ï
djanaparhordakan chek


"djahn-ah-pahr-hor-dah-KAHN chehk"

credit cards
Ïñ»¹Çï ϳéï
kredit kart


"kreh-DEET kahrt"

hard currency
ï³ñ³¹ñ³Ù ( *í³ÉÛáõï³ )
taradram (valyuta (Russian))


"tah-rah-drahm (vah-LYOOT-ah)"

small change
ٳݹñ ÷áÕ 
mandr pogh


"MAHN-dr pohgh"

exchange office (official--tongue twister)
ï³ñ³¹ñ³ÙÇ ÷á˳ݳÏÙ³Ý Ï»ï
taradrami pokhanakman ket

 

"tah-rah-dram-EE pokh-a-nahk-MAHN ket"

OR:
exchange office (easy)
change

TOP

 

"change" (american pronunciation)

Film

 

 

(color) film
( ·áõݳíáñ) *ýáïá-åÉÛáÝϳ
(guinavor) lent, *foto-plyonka (Russian)


"(gueen-ah-VOR) lehnt, foh-toh-PLYOHN-kah"

to develop
* åé³Û³ýϳ
prayafka (Russian)

 

"prai-AHF-kah"

negatives
* Ý»·³ïÇí
negativ (Russian)


"neh-gah-TEEV"
prints
ïå»É
tepel
"te-PEHL"

 

Top of PageTOP

 

postcards from armenia

TACentral.com © 2024 TransWorld Resources International, Inc. and/or its suppliers. All rights reserved. 

All material © 2005TransWorld Resources International, Inc. All rights reserved. 

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement

Please read our Privacy Policy